оцѣщениѥ

оцѣщениѥ
ОЦѢЩЕНИ|Ѥ (46), ˫А с.
1.Очищение, освобождение от чего-л. Перен.:

Бл҃г‹ос›л‹о›влениѥ г҃не. ѥже отъстѹпити отъ грѣ||хъ. и оцѣштениѥ ѥ‹же ѡ›тъстѹпити отъ неправьды. (ἐξιλασμός) Изб 1076, 142–142 об.; да никтоже не речеть. полнъ ѥсмь грѣховъ студа. имамъ бо съвѣсть исполненѹ. доволеѥть бо •е҃• д҃нии сихъ на оцѣщениѥ. ПрЛ 1282, 103в; тѣхъ же [еретиков] кр҃щниѥ скъвернениѥ ѥсть паче нежели ѡцѣщениѥ. КР 1284, 124г; великоѥ тѣло и ч(с)тна кровь г(с)нѧ. ѥже даѥть(с) намъ въ оцѣщениѥ д҃ши. и тѣлѹ. въ оставлениѥ грѣховъ. Апок XIV1, 106; и сщн(с)кыми руками тѣло и кровь б҃ествена˫а приѥмлетьсѧ. и вѣрънымъ людемъ подаѥтьсѧ. на сп(с)нье и на ѡцѣщенье д҃шамъ и тѣломъ. СбУв XIV2, 67 об.; дш҃мъ оцѣщеньѧ ѿ стр(с)тии. (ψυχὰς ϑαρμένας) ФСт XIV/XV, 193б; се настають д҃н(и) ѡцѣщению. ЗЦ XIV/XV, 105б; кр҃щенье же ˫ако ѡцѣщение творѧше дш҃мъ нашимъ. СбТр XIV/XV, 27 об.; страхомъ защититисѧ и ѡцѣщениѥмъ, и постомъ, и потомъ къ высотѣ подвизатисѧ. (καϑαιρομένους) Пч н. XV (1), 73.

2. Искупление:

цр҃квь бо наричетсѧ земноѥ н҃бо. в неи же заклаѥтьсѧ агнець с҃нъ сло(в) б҃иѥ. за ѡцищеньѥ грѣховъ всего мира. СбУв XIV2, 67 об.; ѡцѣщенье грѣха. (ἐξολειψις) ПНЧ к. XIV, 179г; тобою оцѣщение всѧкого грѣха. Пал 1406, 92в.

3. Избавление от болезни, исцеление:

[о прокаженном] чресъ надежю оцѣщениѥ имѣти. (καϑορσεως) ПНЧ 1296, 96; струпивымъ ѡцѣщение бѣсомъ прогнание. ЗЦ XIV/XV, 21в.

4. Прощение:

велика ѥсть милость х҃а б҃а. и оцѣштениѥ обраштѧюштиимъсѧ къ немѹ подобьнѣ. Изб 1076, 202; ѹтѣшител˫а имамъ къ оц҃ю. і҃с х҃а правьдьна и тъ оцѣщениѥ ѥсть ѡ грѣсѣхъ нашихъ. (ἱλασμός) КЕ XII, 229б; Аще на безакони˫а назриши г҃и г҃и кто постоить ˫ако ѿ тебе ѡцѣщениѥ ѥсть. СбЯр XIII2, 142; ты ѹбо чл҃вколюбче. и сего раба твоего iм҃ркъ. ѡбращающасѧ ѿ пр(е)льсти пѹти его. и просѧща ѿ тебе ѡцѣщень˫а. не ѿвр(а)ти(с) нъ мл(с)тию си посѣти. и щедротами въздвигни. КР 1284, 273г; исповѣдающесѧ б҃ѹ. причаститисѧ плоти и крови г(с)а нашего ic(с) х(с)а и б҃а вѣрѹюще ˫ако на оцѣщеньѥ. таковымь съгрѣшеньѥмъ приобьщаньѥ ст҃ыхъ бываѥть. (εἰς κοϑαρσιν) ПНЧ к. XIV, 198г.

5. То же, что оцѣстилище:

херовими въѡбразивъ. ѥюже и видѣниѥ неѡбразьно. и на ѡцѣщениѥ выспрь положивъ многѹ сѹща || абиѥ и дивѹ и чѹдеси. (ἐν τῷ ἱλαστηρίῳ) ЖФСт к. XII, 106–107.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "оцѣщениѥ" в других словарях:

  • щени́ться — щениться, ится …   Русское словесное ударение

  • щени́ться — нится; несов. (сов. ощениться). Рождать щенят (о собаке, волчице, лисе и т. п.) …   Малый академический словарь

  • благовѣщениѥ — БЛАГОВѢЩЕНИ|Ѥ (69), ˫А с. Добрая весть: дн(с)ь ветха˫а льсть разорисѩ. и новымъ людьмъ новоѥ въси˫а бл҃говещениѥ. женьскымъ бо прѣстоуплениѥ||мъ испали бѩхомъ ис породы. и пакы женьскымь рж(с)твмь. възвратихомъсѩ въ раи. ПрЛ XIII, 7 8; в неи же… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въмѣщениѥ — ВЪМѢЩЕНИ|Ѥ (5*), ˫А с. 1. Действие по гл. въмѣстити в 1 знач.: прекьлѩтыи дь˫аволъ вмѣщень˫а не има(т). (χώραν οὐκ ἔχει) ФСт XIV, 215а; а д҃шю [бог] вдымаеть смотри же разумно дати слово но вмѣщению ѹ преди поставлю. како ти кажеть намъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • насѣщениѥ — НАСѢЩЕНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Действие по гл. насѣчи ( щи): что есть насѣщениѥ древѹ семѹ. и гл҃ша емѹ. ˫ако инъ нѣкии ѿ прежнихъ приде посѣщи древо. с двѣма сѣкирама и единою брадовью. СбТр к. XIV, 159 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обѣщениѥ — ОБѢЩЕНИ|Ѥ (1*) ˫А с. То же, что обьщениѥ в 4 знач.: Иже волею ѹбивъ. а по томь покаѧвъсѧ. •к҃• лѣ(т). да бѹдьть безъ ѡбѣщениѧ ст҃хъ таинъ КР 1284, 185в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъсѣщениѥ — ОТЪСѢЩЕНИ|Ѥ (14), ˫А с. 1.Отсечение. Образн.: и о семь печалуюсѧ зѣло. отъсѣщение вамъ в скорѣ дати. (ἐγκοπήν) ФСт XIV/XV, 210б. 2. Отстранение, отвержение; отказ: ѿсѣщениѥ волѧ (ἐκκοπος) ФСт XIV/XV, 43г; ѡтъсѣщение же похотии. Там же, 155г …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • освѧщениѥ — ОСВѦЩЕНИ|Ѥ (25), ˫А с. 1.Действие по гл. освѧтити в 1 знач.: подасть намъ ˫астi на ос҃щньѥ дш҃мъ нашимъ. и тѣломь. СбХл XIV1, 104 об.; мѹро взима˫а приношаше въ домъ свои. на ос҃щеньѥ всемѹ домови своемѹ. СбТр XIV/XV, 187; ос҃щниѥ земли будеть.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • щениться — щениться, щенюсь, щенимся, щенишься, щенитесь, щенится, щенятся, щенясь, щенился, щенилась, щенилось, щенились, щенись, щенитесь, щенящийся, щенящаяся, щенящееся, щенящиеся, щенящегося, щенящейся, щенящегося, щенящихся, щенящемуся, щенящейся,… …   Формы слов

  • Щениться — несов. неперех. Рождать детёныша (о собаке, лисе, волчице и некоторых других животных). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»